Regulamin

1. Wypożyczalnia
1.1. Wypożyczalnia sprzętu filmowego prowadzi działalność na terenie [wstaw tutaj miejsce prowadzenia działalności].
1.2. Wypożyczalnia udostępnia sprzęt filmowy do wypożyczenia zgodnie z niniejszym regulaminem.
1.3. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

1. Warunki wypożyczenia
2.1. Aby wypożyczyć sprzęt filmowy, należy mieć ukończone 18 lat lub posiadać zgodę opiekuna prawnego.
2.2. Wypożyczalnia wymaga okazania ważnego dokumentu tożsamości.
2.3. Jeśli jesteś naszym kumplem albo mamy wspólnych znajomych, to nie musisz płacić kaucji za wypożyczenie sprzętu filmowego. W pozostałych przypadkach pobieramy kaucję zwrotną w wysokości 30% wartopści sprzętu.
2.4. Wypożyczalnia udostępnia sprzęt filmowy na określony czas. Po upływie tego czasu, klient zostaje obciążony opłatą za przedłużenie wypożyczenia.
2.5. Klient ma obowiązek zwrócenia sprzętu filmowego w stanie nieuszkodzonym i kompletnym.
2.6. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez klienta podczas korzystania ze sprzętu filmowego.

1. Opłaty
3.1. Wypożyczalnia pobiera opłaty za wypożyczenie sprzętu filmowego zgodnie z cennikiem obowiązującym w momencie dokonywania wypożyczenia.
3.2. W przypadku zwłoki w zwrocie sprzętu filmowego, klient zostaje obciążony opłatą karną w wysokości [wstaw tutaj wysokość opłaty kary] złotych za każdy dzień zwłoki.

1. Postanowienia końcowe
4.1. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, wypożyczalnia ma prawo do odmowy udostępnienia sprzętu filmowego lub wypożyczenia go klientowi.
4.2. W przypadku sporów między wypożyczalnią a klientem, strony będą dążyć do ich rozwiązania drogą polubowną.
4.3. W przypadku niemożności rozwiązania sporu drogą polubowną, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwe sądy.
4.4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania i obowiązuje do odwołania.